திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட அரசிதழ் – நீர் நிலைகளில் உள்ள வண்டல் மண்/சவுடிமண்/களிமண் ஆகியவற்றை பொதுமக்கள் சொந்த பயன்பாட்டிற்கு அனுமதி வழக்குதல்.