முக்கொம்பு அணையினை பொதுப்பணித்துறை செயலர் அவர்கள் நேரில் ஆய்வு செய்தார்