முன்னாள் படைவீரர்களுக்கான சிறப்பு குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 09-07-2019 அன்று நடைபெற்றது