மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மருங்காபுரி ஒன்றியங்களில் குடிமராமத்து பணியை அய்வு செய்தார்