மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் உய்யக்கொண்டான் ஆறு பாதுகாப்புக்குழுக் கூட்டம் நடைபெற்றது