மாவட்ட அலுவலர்களுடன் விநாயக சதுர்த்தி விழா பாதுகாப்புத் தொடர்பான ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம்