மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 08-07-2019 அன்று திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டதில் அனைத்து வருவாய் கோட்டாச்சியர் அலுவலகங்களில் நடைபெற்றது