விவசாய இயந்திரங்கள் மானியத்தில் பெற விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது