மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் ’இ’-சலான் கருவிகளை மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர்களுக்கு வழங்கி புதிய சேவையை துவக்கிவைத்தார்கள்