மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் விபத்தில் உயிர் இழந்த குடும்பத்தினர்க்கு நிதியுதவி வழங்கி நேரில் ஆறுதல் கூறினார்கள்