மதிப்புக் கூட்டு இயந்திர தொகுப்புமையங்கள் அமைக்க விவசாயக் குழுக்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது