மக்காச்சோள்ப்பயிரில் அமெரிக்கன் படைப்புழு கட்டுப்படுத்துவது குறித்த கலந்துரையாடல் மற்றும் பயிற்சியினை வேளாண்மை இயக்குனர் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார்