பாராளுமன்ற பொது தேர்தல் 2019 – பொது பார்வையாளர் திரு. அமித் குமார் இ.ஆ,ப – பத்திரிக்கை செய்தி