பாராளுமன்ற தேர்தல் 2019 – வாக்கு பதிவு அலுவலர்கள் கணினி மூலம் முதல் குலுக்கல் முறையில் (First Randomization)பணி ஒதுக்கீடு தெரிவு