பாராளுமன்ற தேர்தல் 2019 – வாக்கு பதிவு இயந்திரங்கள் கணினி மூலம் குலுக்கல் முறையில் (First Randomization)ஒதுக்கீடு தெரிவு