திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அம்மா பூங்கா மற்றும் அம்மா உடற்பயிற்சி கூடம் தொடர்பான பத்திரிக்கை செய்தி