திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் அம்மா திட்டம் முகாம் 13-09-2019 அன்று நடைபெறும் கிராமங்களின் பட்டியல்