திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டதில் நடைபெறும் குடிமராமத்து பணிகளை தமிழ் நாடு திறன் மேம்பாட்டுக்கழக செயல் இயக்குனர், அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்.