தமிழ்நாடு நில உரிமையாளர்கள் மற்றும் வாடகை குடியிருப்பாளர் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் சட்டம் 2017 – வாடகை அதிகாரம் நிர்ணயம் செய்யும் அலுவலர் நியமனம்- மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் அவர்களின் செய்தி வெளியீடு