தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணயத்தால் நடத்தப்படும் Junior Scientific Office in Forensic Science பதவிக்கான தேர்வு 24-08-2019 அன்று நடைபெறுகிறது