சூரிய சக்தியில் இயங்கும் உலர்த்திகள் பெற விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது