சிறப்பு குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 26-09-2019 அன்று இலால்குடி கோட்டாச்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறுகிறது