ஓய்வூதியர் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 27-08-2019 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெறுகிறது